การปฏิรูปความรู้เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสมัยใหม่

ในปัจจุบันโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านความรู้ ที่ครอบคลุมการแสวงหาความรู้ การแปรความหมาย ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ในทฤษฎี ร่วมกันคิดสิ่งใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมที่ทำให้การศึกษาก้าวหน้า โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีส่วนในการพัฒนาคนให้เกิดความรู้ในทักษะต่างๆ โรงเรียนจึงต้องสร้างบรรยากาศที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และสังคมแห่งปัญญาที่ได้มีการวางแผนไว้

สถานศึกษานั้นสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ รวมทั้งตัวผู้สอนเองก็สามารถสร้างการเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ในทุกสาระการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งประสบการณ์ทั้งหลายที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเองอย่างอิสระ

ในสถานศึกษาการเรียนรู้นั้นสามารถทำได้หลายวิธีหลายรูปแบบ การเรียนรู้คือแนวทางการสร้างสรรค์ คือครีเอทีฟ ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่จะให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์มากกว่า หมายความว่า เราสามารถสร้างการเรียนรู้ได้จากทุกสิ่ง ดังนั้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ไปทั่วโลก

การศึกษาคือการสร้างสรรค์ จากรายงานพบว่าเศรษฐกิจของประเทศจะดีได้นั้นขึ้นอยู่กับผลงานสร้างสรรค์ นั่นหมายความผลงานสร้างสรรค์นั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูง ยิ่งถ้านับรวมทั้งโลกด้วยแล้ว จะสูงมากที่เดียว ทำให้โลกจึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

ระบบการศึกษาในสมัยใหม่มีความยืดหยุ่นให้กับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก เพราะการศึกษาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา นอกจากนี้กฎหมายการศึกษามีการเทียบโอนการศึกษาได้ นี่คือความยืดหยุ่นทางการศึกษา เป็นการลดความแข็งของระบบการศึกษาสมัยใหม่ ที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นเรื่องเดียวกัน ในประเทศไทยนั้นอาจจะยังไม่ค่อยมี แต่ในต่างประเทศเราจะพบว่า เด็กเริ่มมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และเริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย หากประเทศของเราสามารถพัฒนาความรู้ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นอกจากตำราเรียน สนับสนุนให้เด็กมีการเจริญเติบโตทางสติปัญญา ก็จะทำให้การเรียนและการทำงานจะเป็นสิ่งเดียวกัน

Posted in การศึกษา | Tagged , | Comments Off on การปฏิรูปความรู้เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสมัยใหม่

ความรู้ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ของการศึกษารูปแบบการคิดและการเรียนรู้ต่อผู้เรียน

สำหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในรูปแบบการคิดและการเรียนรู้ จะช่วยให้เข้าใจตนเองและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่นได้ และใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นจุดเด่นของรูปแบบการคิดและการเรียนรู้ของตนให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการเรียนทางวิชาการ และการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของตนในรูปแบบการคิดและการเรียนรู้ที่ไม่เคยใช้ เพื่อจะได้เป็นผู้มีรูปแบบการคิดและการเรียนรู้หลายรูปแบบ โดยจะทำให้สามารถเลือกนำออกมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะถ้าผู้เรียนที่ยึดมั่นในการใช้รูปแบบการคิดและการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว ก็จะสามารถเรียนรู้ได้ดีเฉพาะในบางรายวิชาหรือบางสถานการณ์เท่านั้น

แนวทางจากการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการคิดและการเรียนรู้ของตนเอง
โดยการเลือกกิจกรรมการเรียนที่ตรงกับรูปแบบการคิดและการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อจะได้ใช้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ และเลือกแหล่งความรู้ที่มีการนำเสนอในรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบการคิดของตนเอง เช่น หนังสือ การเรียบเรียงจัดระบบเนื้อหาอย่างดี รวมทั้งการจัดสภาพการณ์การเรียนให้กับตนเองให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของตน เช่น อ่านหนังสือในที่สงบเงียบและการสร้างแรงจูงใจภายนอกเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน

แนวทางการพัฒนารูปแบบการคิดและการเรียนรู้ของตนเอง
โดยสำรวจรูปแบบการคิดและการเรียนรู้ที่ตนเองชอบใช้ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรียน และพิจารณาว่ารูปแบบการคิด และการเรียนรู้ใดที่จำเป็นต่อการเรียนของตน และยังขาดทักษะในการใช้หรือไม่ค่อยได้นำมาใช้ นอกจากนี้แล้วการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยฝึกฝนตนเองในการใช้รูปแบบการคิดและการเรียน โดยเรียนรู้จากเพื่อนที่มีรูปแบบการคิด และการเรียนรู้ที่เราต้องการฝึกด้วยการเลือกทำงานกลุ่มหรือทำงานคู่กับเพื่อนที่มีรูปแบบการคิดต่างไปจากตน เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งต้องฝึกตนเองอีกด้วย เช่น เรียนรู้ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน เพื่อที่งานออกมาแล้วได้ผลและมีประสิทธิภาพ

 

Posted in การศึกษา | Tagged | Comments Off on ความรู้ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ของการศึกษารูปแบบการคิดและการเรียนรู้ต่อผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ควรจะเป็น ตามทัศนะของเราในยุคปัจจุบัน


การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ ของคนและสังคม คนทุกคนที่มารวมกันเป็นสังคมมนุษย์ต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ถึงจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติ สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง จึงมีภารกิจมีบทบาทและความสำคัญในฐานะหน่วยงานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ “คน” และ “สังคม”

“การศึกษา” เน้นให้ความสำคัญกับ “ผู้จัด” แต่ “การเรียนรู้” ให้ความสำคัญกับ “ผู้เรียน” ดังนั้น บทบาทของสถานศึกษาจึงไม่ใช่ “โรงสอน” แต่เป็น “โรงเรียน”  ที่ผู้เรียนมาเพื่อการเรียนรู้ สถานศึกษาจึงต้องจึงต้องจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและสังคม

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ควรจะเป็น ตามทัศนะของเราในยุคปัจจุบัน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ หมายถึง สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีความสนใจและความถนัดที่ไม่เหมือนกัน ถ้าโรงเรียนได้จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน ประเทศของเราจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถยอดเยี่ยมและหลากหลาย สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และเราก็สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

Posted in การศึกษา | Tagged | Comments Off on วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ควรจะเป็น ตามทัศนะของเราในยุคปัจจุบัน