Tag Archives: ทัศนศึกษา

การพาเด็กไปทัศนศึกษาหรือศึกษานอกสถานที่

การพาเด็กไปทัศนศึกษาหรือศึกษานอกสถานที่นั้น นอกจากครูจะจัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมนี้ให้กับลูกได้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่น ไปพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เป็นต้น พ่อแม่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ให้เกิดกับเด็กจากการไปในสถานที่ต่างๆ ที่นอกจากจะทำให้เด็กได้ผ่อนคลายและมีความสนุกสนานจากการท่องเที่ยวแล้วเด็กยังได้เรียนรู้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ เตรียมการ วางแผนการเรียนรู้ร่วมกันกับลูก โดยช่วยกันหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ กำหนดเวลาที่จะไป ให้ลูกมีส่วนเลือกสถานที่ตามความสนใจ และพิจารณาความเหมาะสมของการเดินทาง ระยะทาง ตลอดจนค่าใช้จ่าย สร้างข้อตกลง พ่อแม่ควรตกลงกับลูกก่อนไป เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้กับลูก ให้ลูกเตรียมวัสดุอุปกรณ์การบันทึก เช่น สมุดบันทึก ดินสอ สีเทียน เพื่อให้เด็กได้วาดหรือเขียนบันทึกสิ่งที่เขาสนใจ กิจกรรมการเรียนรู้จากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี้ พ่อแม่สามารถเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับลูกด้วยการเสริมแรง เช่น กล่าวคำชมเชยเมื่อเด็กสามารถวาดรูป เขียนบันทึกหรือเขียนชื่อสิ่งที่พบได้ จะทำให้เด็กมีกำลังใจและอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการไปทัศนศึกษามากยิ่งขึ้น สรุปผลการเรียนรู้ หลังจากพาลูกไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้ว พ่อแม่ควรให้เด็กได้สะท้อนผลการเรียนรู้เมื่อกลับมาถึงบ้าน เช่น … Continue reading

Posted in การศึกษา | Tagged | Comments Off on การพาเด็กไปทัศนศึกษาหรือศึกษานอกสถานที่